فعل ناقص

حجم فایل : 446.9 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 12
بنام خدا فعل ناقص
درس پنجم فعل "ناقص" فعلی است که سومین حرف اصلی آن ؛حرف عله باشد. دعا(دَعَوَ) ،"هدی"
*ماضی معلوم فعل ناقص"واوی" و"یائی" ازنظرنوع اعلال:صیغه 1قلب صیغه3و4و5حذف حرف عله
دعا،دَعَوا،دَعَوا،دَعَت،دَعَتا،دَعَونَ،دَعَوتَ،دَعَوتما،دَعَوتم،دَعَوتِ،دَعَوتما،دَعَوتُنَ، دعوتُ، دَعونا
هَدی،هَدَیا،هَدَوا،هَدَت،هَدَتا،هَدَینَ،هَدَیتَ،هَدَیتما،هَدَیتم،هَدَیتِ،هَدَیتما،هَدَیتُنَ، هدیتُ، هدَینا ماضی مضارع: درناقص"واوی" و"یائی": افعال خمسه: اسکان درناقص الفی:افعال خمسه: قلب
یَدعو،یَدعُوان،یَدعونَ،تَدعو،تَدعُوانِ،یَدعُونَ،تَدعو،تَدعوان،تَدعون،تدعین،تَدعوانِ،تَدعُونَ
یهدی،یهدیان،یهدونَ،تهدی،تهدیان،یَهدَینَ،تهدی،تهدیان،تَهدونَ،تهدین،تَهدیان،تَهدَینَ
یخشی،یخشَیان،یَخشَون،تَخشی،تَخشَیانِ،یَخشَینَ،تَخشی،تَخشَیان،تَخشَونَ،تَخشَینَ،تَخشَیان،تَخشَینَ *چرا"حذف«حرف عله :درصرف فعل ناقص حرف عله هنگام اتصال به"واو" یا "یا"ضمیر و (ت تانیث) حذف میشود 
*مضارع معلوم فعل ناقص: فعل ناقص"واوی" اصولابروزن یَفعُل میایدفعل ناقص"یائی"اصولابروزن یَفعِلُ میاید. افعالی چون:بَقِیَ،خَشِیَ،رَضِیَ،نَسِیَ بروزن یَفعَلُ میاید.
ازنظرنوع اعلال:درهرسه گروه،درصیغه3و9و10حرف عله حذف میشود. فعل امر: *مضارع منصوب فعل ناقص:
ان یَدعُوَ،ان یَدعُوا،ان یَدعُوا،ان تَدعُوَ،ان تَدعُوا،ان یَدعُونَ،ان تَدعُوَ،ان تَدعُوا،ان تَدعوا،ان تَدعی....
ان یَهدِیَ،ان یَهدِیا،ان یَهدَوا،ان تَهدِیَ،ان تَهدیا،ان یَهدَینَ،ان تَهدِیَ،ان تَهدیا،ان تَهدوا،ان تهدی....
توجه
ادات نصب به هیچ عنوان سبب حذف حرف عله نمیشوند.
صیغه6و12: محلامنصوب
افعال خمسه:منصوب،اعراب ظاهری اصلی
مثنی جمع مذکر:منصوب،اعراب فرعی،منصوب به حذف نون اعراب مضارع مجزوم: صیغه6و12: محلامجزوم
افعال خمسه:مجزوم به حذف حرف عله
مثنی وجمع مذکر: مجزوم،اعراب فرعی،مجزوم به حذف نون اعراب. پایان...